اداره ولایتی نیمروز نشست مشورتی را با بورد جوانان تدویر نمود.

 

در این نشست به شمول والی نیمروز، جوانان مناطق مختلف اشتراک نموده بودند.

والی نیمروز جوانان را قشر مهم و تاثیر گذار خوانده گفت: حکومت افغانستان بمنظور تقویت اداره، زمینه کار را به جوانان در بسیاری بخشها فراهم نموده که در حال حاضر تعدادی زیادی جوانان امور مسایل مهم افغانستان را در سطح ملی و بین المللی مدیریت مینمایند.

در این نشست چند تن جوانان به نماینده گی از دیگران صحبت نموده و بخاطر ایجاد بورد جوانان که هدف از آن استماع نظریات جوانان پیرامون وضعیت جاری آن ولایت میباشد، از اداره ولایتی ابراز امتنان نمودند آنان همچنان بمنظور بهتر شدن امور ولایتی از شریک ساختن مشوره ها و پیشنهادات شان با اداره ولایتی به طور دوامدار خبر دادند.