ننګرهار بسوی پیشرفت!

به هزینه ۲۱ میلیون افغانی کار اعمار چهار مکتب ابتدایه در ننگرهار تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

این مکاتب از سوی برنامه اقراء در مناطق برغازی آباد، کوز غازی آباد، کوز کندیانی و چهار دهی ولسوالی بتی کوت ساخته شده که به طور مجموعی ۳۲ اطاق درسی و سایر ملحقات را دارا می باشد و همچنان ۱۵۰۰ متعلم از آن مستفید خواهند شدند.