کار اعمار ۱۲ پروژه به هزینه بیش از ۳۰ میلیون افغانی در ولسوالی چپرهار ننگرهار آغاز شد

 

این پروژه‌ها از سوی پروگرام میثاق شهروند ریاست احیا و انکشاف دهات و همچنان پروگرام‌ها V و MCCG به هزینه بیشتر از ۳۰ میلیون افغانی تطبیق می‌شود که در آن دیوارهای استنادی، چاه های آب آشامیدنی، شبکه‌های آبرسانی و سایر پروژه های‌ دیگر می‌باشد.