گفتمان باز میان حکومت وجامعه مدنی در ولایات پروان، زابل، فراه و میدان وردک دایر گردید

در این گفتمان والیان ولایات، رهبری ادارات محلی، روسای ادارات ملکی و اعضای جامعه مدنی حضور داشته اند. این نشست به منظور شریک ساختن فعالیت های و دست آورد های ادارات محلی به اعضای جامعه مدنی و جهت استماع مشکلات، پیشنهادات و نظریات آنان راه اندازی گردید.

در این نشست حکومت محلی ولایات فوق، افزودند که اداره محلی، پیشنهادات و نظریات اعضای جامعه مدنی را که منجر به پیشرفت و رفاه مردم گردد حمایت همه جانبه خواهند نمود و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.

در همین حال فعالین جامعه مدنی، از دست آوردها و فعالیت های حکومت در راستای ارایه خدمات مفید به مردم ابراز خرسندی نموده و حمایت همه جانبه خویش را از نظام کنونی اعلام کردند.