محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عصر امروز با هیات رهبری د افغانستان برشنا شرکت در ارگ دیدار نمود

در این دیدار، والیان کابل، پروان، بغلان و سمنگان از طریق ویدیوکنفرانس وصل بودند، ابتدا محمد داوود نورزی رئیس دافغانستان برشنا شرکت در مورد لین انتقال برق از شمال کشور به کابل و مشکلات فراراه آن از قبیل استملاک زمین و ناامنی ها، معلومات داد.

رئیس جمهور غنی، به والیان کابل، پروان و بغلان هدایت داد که در زمینۀ حل مشکلات دافغانستان برشنا شرکت در ساحات مربوطه شان، در مدت دو هفته اقدام نمایند.

رئیس جمهور کشور همچنان به وزارت مالیه هدایت داد که بخاطر رفع مشکلات مالی و تادیه پول باقی مانده د افغانستان برشنا شرکت، اقدامات لازم را روی دست گیرد.