۱۰ چاه آب آشامیدنی در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردګ به بهره برداری سپرده شد.

۱۰ چاه آب آشامیدنی در منطقه هاشم خیل ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردگ به هزینه دو میلیون افغانی بعد از نظارت تیم تخنیکی، از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات،
به بهره برداری سپرده شد که ۱۸۰ خانواده از آب صحی و پاک مستفید خواهند شد.