شمیم خان کټوازی با شماری از بزرگان ولسوالی گیان پکتیکا دیدار نمود.

در این دیدار بزرگان یاد شده؛ ضمن حمایت از نظام جمهوری، موقف حکومت در پروسه صلح و پروژه های ملی، مشکلات و چالش های موجود در آن ولسوالی و پیشنهادات و خواست های شانرا در خصوص حکومتداری خوب، تامین ارتباطات میان دولت و مردم و پروژهای انکشافی شریک نموده و همچنین خواستار جذب جوانان ولسوالی یاد شده در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز گماشتن کادرهای جوان در نهاد های دولتی و غیر دولتی شدند.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع مشکلات، خواست ها و پیشنهادات از سوی بزرگان یاد شده، به آنها اطمینان داد، گفت که کاهش فاصله میان دولت و مردم از اصول حکومتداری خوب میباشد و آنرا از اولویت های این اداره خواند.

وی در رابطه به جذب جوانان در صفوف نیروهای امنیتی اطمینان داد و تعهد سپرد که مطابق قانون و با در نظر داشت ظرفیت، زمینه را برای گماشتن جوانان ولسوالی یاد شده فراهم خواهد کرد.