شمیم خان کټوازی با رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی کابل وشماری از اعضای این شورا دیدار نمود.

در این دیدار اعضای شورای ولایتی ضمن شریک سازی مشکلات و خواست های باشنده گان شهر و ولسوالیها در بخش های مختلف، از حمایت قاطع شورای ولایتی از نظام و جمهوریت اطمینان داده و خواستار اعمار تعمیر برای شورای یاد شده گردیدند.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، پس از استماع خواست ها و مشکلات اعضای شورای ولایتی کابل از آنان بخاطر حمایت شان از دولت و نظام جمهوری تشکری نموده از حل معضلات و مشکلات مطرح شده به آنها اطمینان داد.
آقای کټوازی بر ایجاد و تقویت هماهنگی میان اداره محلی کابل و شورای ولایتی بمنظور انسجام بهتر امورحکومتداری تاکید نمود.