ډاکټر صبغت الله د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاروالیو معين په توګه خپله دنده پېل کړه