تقویت نقش شورا های مشورتی و معرفی دیپلماسی شهروندی در شاروالی های انجیل و گذره ولایت هرات

برای تقویت نقش شوراهای مشورتی و بمنظور ایجاد رابطه نیک و دوستانه و به هدف ترویج فرهنگ همدیگر پذیری و معرفی دیپلوماسی شهروندی در شهر های انجیل و گذره پروژه حکومتداری محلی با هماهنگی معینیت شاروالی ها و شاروالی ها متذکره برنامه آموزشی و راه اندازی مسابقات فوتسال میان دو ولسوالی را طرح، تنظیم و راه اندازی نمود.

شورا های مشورتی هر دو شهر به همکاری آمریت های ورزشی با هم نزدیک کار نموده و جامی ورزشی را نام جام صلح میان شهروندان انجیل و گذره ولایت هرات  به تاریخ ۱۷ تا ۲۳ حوت ۱۳۹۶ میان ۸ تیم از هر دو ولسوالی برگزار گردید. هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد همبستگی و همدلی میان شهروندان بوده تا قشر جوان هر دو ولسوالی در یک محیط آرام و با روحیه همدیگر پذیر مسابقات را تنظیم و دایر نمایند که باعث یکجا شدن شهروندان و ساختار های شهری گردند، و تا نسل کنونی با حفظ ارزش های دینی و فرهنگی در تلاش باشند تا وحدت و یکپارچگی را نهادینه نموده در کنار هم به آبادانی وطن رنج دیده مان میکوشند. تیم ها حاضر در این مسابقات به مشوره با شورای های مشورتی انجیل و گذره انتخاب شده، تا اینکه اعضای شورای با رجعت به شهروندان تیم های فوتسال را از میان شهروندان این دو ولسوالی انتخاب نمایند و سپس از طریق شاروالی مربوطه خویش تیم ها را به معرفی بگیرند.

پس تیم ها بعد از سپری شدن یک روز از طرف شورای های مشورتی به شاروالی و همکاران برنامه لوگو به معرفی گرفته شد, که در نتیجه چهارتیم فوتسال از ولسوالی انجیل و چهار تیم فوتسال از ولسوالی گذره برای اشتراک در جام صلح یا پروگرام ایجاد همبستگی و همدلی میان شهروندان معرفی شدند. که این تیم ها از محلات, اقوام و اقشار مختلف تشکیل شده و در نهایت تیم ابوالولید از ولسوالی انجیل به قهرمانی رسید.

مرحله فاینل این مسابقات در یکی از صالون های ورزشی ولسوالی گذره برگزار شد که در آن حدود ۳۰۰ تن اشتراک داشتند، این اشتراک کننده ها بطور مختلط از ولسوالی انجیل و گذره بودند، اما اشتراک کننده ها همواره به تشویق و حمایت هر دو تیم می پرداختند.

در اخیر شاروالان گذره و انجیل، شورای های مشورتی هر دو شاروالی، مردم و ورزشکاران طرح دیپلوماسی شهروندی را بسیار مفید و موثر خواندند که باعث همدلی و یکجا شدن شهروندان میگردد، و آنها خواستار برنامه های بیشتر در چنین موارد شدند تا سبب همدیگر پذیری و تقویت روابط میان شهروندان شوند.