نشست های به حمایت از نظام در ولسوالی های ولایت کنر تدویر و علماء دينی نورستان از نظام حمايت نمودند.

طی این مراسم ها، مردم ولسوالی های اسمار، شلتن و خاص کنر از همکاری های شان با حکومت در قسمت تقویت حکومتداری محلی، انکشاف سکتور معارف و حمایت از نظام خبر داده اند.
برزگان قومی، علما و جوانان نظام موجوده را نتیجه قربانی های افغانان خوانده، در کنار خواست شان مبنی بر تامین.صلح باعزت در کشور، بر ختم جنگ و خشونت تاکید ورزیدند.
همچنين تعدادی از علمای دین از ولسوالی های برگیمتال، واما و مرکز نورستان در دیدار با عبدالغفور ملکزی والی نورستان حمایت شان را از نظام جمهوریت اعلان نموده اند.