داکتر صبغت الله بحیث معین جدید شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی به کارش آغاز کرد.

طی مراسم که به همین مناسبت تدویر یافته بود، در آن به شمول شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، معین مالی و اداری، رؤسا و شماری از کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی اشتراک ورزیده بودند.
در این مراسم شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن تقدیر از کارکردهای روح الله نیازی معین پیشین شاروالیها در خصوص تطبیق پلان ها بمنظور توسعه شهرها، از معین جدید شاروالیها خواست تا در هماهنگی ابا ادارات در قسمت طرح و ترتیب پالیسها و رهنمود های هدفمند به هدف تنظیم امور شاروالیها تلاش های بیشتر نمایند.
در مراسم فوق، داکتر صبغت الله معین جدید شاروالیها صحبت نموده از باور و اعتماد رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و حکومت افغانستان بخاطر گماشتن وی به این سمت سپاس گذاری نموده ، تعهد نمود در قسمت مدیریت امور شاروالیها میکانیزم های بهتر را تطبیق نموده و نیز بخاطر ارتقاء ظرفیت شاروالیها، برنامه های حمایوی را در عرصه های مختلف طرح نموده و در قسمت جلب و جذب مساعدت های داخلی و خارجی بمنظور توسعه و انکشاف شهرها تلاش نماید.
داکتر صبغت الله در قسمت احیای حکومتداری و تقویت حکومتداری به سطح ولسوالیها حدود ده سال با اداره مستقل ارگانهای محلی همکاری داشته و همچنین به حیث رئیس عمومی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهرندی ایفای وظیفه نموده است. وی در بخش حکومتداری مدرک ماستری را از کشور ایالات متحده امریکا بدست آورده است