مردم نورستان حمایت شان را از نظام جمهوری اعلام نمودند.

در مراسم که به همین منظور تدویر یافته بود، در آن به شمول رهبری ولایت، شماری از بزرگان قوم، علمای دینی و جوانان اشتراک ورزیده بودند.
سخنرانان، ضمن حمایت از نظام و جمهوریت، از هیئت گفتگو کننده طالبان خواستند تا از فرصت بدست آمده برای تامین صلح استفاده نموده و در قسمت آبادانی کشور سهیم شوند.
در این مراسم مسوولین ولایتی راجع به فواید نظام جمهوری و دستاورهای حکومت به اشتراک کننده گان معلومات دادند.