برنامه آموزشی تقویت نقش شورا های مشورتی در شهر مزارشریف

شورا های مشورتی شاروالی ها حسب طرزالعمل تأسیس شورا های مشورتی شاروالی ها – اداره مستقل ارگانهای محلی در تمامی مراکز شهرهای ولایات و تعدادی از ولسوالی ها جهت نمایندگی و مشارکت شهروندان در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری ایجاد شده است.

شورا های مشورتی از شهروندان و گروه های اجتماعی شهری نمایندگی نموده و شاروالی های خویش را در خصوص اولویت بندی، پلان گذاری، بودجه سازی و تطبیق همکاری نموده مشورت های خود را به نمایندگی از شهروندان برای شاروالی ها جهت رسیدگی به آن ارائه میکنند.

برای تقویت نقش و فعالیت های این شورا ها و معرفی مفکوره دیپلماسی شهروندی ، معینیت شاروالی ها، به همکاری تخنیکی و مالی پروژه حکومتداری محلی (LoGo) یک برنامه آموزشی یک روزه (۷ حمل ۱۳۹۷) را که اعضای شورا های مشورتی شاروالی خلم و بلخ اشتراک نموده بودند در شهر مزارشریف برگذار نمود. در این برنامه ۳۵ تن از شاروالی های نامبرده بشمول شاروالان ولسوالی ها اشتراک داشتند که ۷ تن شان را بانوان هر دو شورا تشکیل میداد.

برنامه متذکره توسط صحبت های رئیس عمومی حکومت داری شهری معینیت شاروالی ها/ اداره مستقل ارگانهای محلی آغاز شد. آقای حمیدی ضمن سپاس و امتنان از شورا های مشورتی شاروالی های بلخ و خلم روی برنامه های آینده اداره مستقل ارگانهای محلی جهت تقویت نقش شهروندان در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری روشنی انداخته و مفکوره دیپلماسی شهروندی را جهت تقویت روحیه صلح و همدیگر پذیری در شهر ها برای اشتراک کنندگان بیان داشتند.

آقای حمیدی دستاورد های هر دو شورا را سمع نموده ضمن قدردانی از ایشان به پیشنهادات و پرسشهای شان پاسخ های قانع کننده ارائه داشتند و در ختم صحبت های شان از همکاری بی دریغ پروژه حکومتداری محلی (LoGo) برنامه انکشافی ملل متحد تشکر و ابراز امتنان نمودند.

معاونین شورا های مشورتی هر دو شاروالی ضمن ابراز امتنان و سپاس عنوانی اداره مستقل ارگانهای محلی/ معینیت شاروالی ها و پروژه حکومتداری محلی (LoGo) تعهد خویش را مبنی به همکاری با شاروالی های خود بیان نموده خواستار همچو برنامه ها جهت تقویت شورا های خویش شدند.