داکتر صبغت الله بحیث معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی تعیین گردید.

بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۶ مقام عالی ریاست جمهوری، محترم داکتر صبغت الله فرزند عبدالرزاق بحیث معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی مقرر گردید.