انجنیر احمد توفیق امینی بحیث شاروال جدید شهر مزار شریف ولایت بلخ مقرر گردید.

حسب لزوم دید ارگانهای محلی و حکم شماره ۳۱۱۴ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۳ مقام عالی ریاست جمهوری، انجنیر احمد توفیق امینی که دارای تحصیلات عالی به سویه ماستر و نیز از تجارب خوب کاری و شایسته گی لازم برخوردار میباشد. بحیث شاروال شهر مزار شریف ولایت بلخ به عوض عبدالحق خرمی فرزند میرزا عبدالحق مقرر گردید.