بازدید والی فراه از جریان عملیات مشترک تصفیوی در قریجات ولسوالی پشترود.

سترجنرال تاج محمد جاهد؛ ضمن بازدید از ساحات تحت عملیات، برای بهبود شرایط امنیتی، پیشرفت عملیات، تحکیم بیزها و کمربند شهری به مسولین نیروهای امنیتی شامل عملیات هدایات لازم داد.
آقای جاهد، این عملیات را بسیار موثر دانسته و از نیروهای امنیتی و دفاعی که در راستای آرامش، رفاه، تامین امنیت و سرکوب نمودن دشمنان این وطن شبانه روزی تلاش می نمایند، قدر دانی نمود.
رهبری اداره محلی فراه به باشنده‌گان این ولایت اطمینان می‌دهد که حکومت محلی در زمینه تامین امنیت این خطه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.