مجاهد رحمتزی بحيث شاروال لغمان و هبت الله مکی بحيث شاروال پارون مقررگردیدند.

مجاهد رحمتزی و هبت الله مکی، بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹ مقام عالی ریاست جمهوری، بحیث شاروالان ولایت‌های لغمان و نورستان تقرر حاصل نمودند.