کار اعمار سربند کانال قریه کوکشیب به هزینه ۱۵ میلیون افغانی در ولایت فراه آغاز شد.

سترجنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فراه گفت: این پروژه شامل سربند، دیوار استنادی و دروازه برای کانال می باشد که با اعمار این سربند بیشتر از ۷۰۰ هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری خواهد گرفت که به هزینه ۱۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت احیاء و انکشاف دهات در مدت ۱۴ ماه تکمیل می گردد.