دولت در کنار مردم

داكتر نقیبب الله فايق والي فارياب با صدها تن از اهالي ولسوالي هاي خواجه سبزپوش، قيصار و گرزيوان ديدار نموده مشكلات آنانرا استماع نمود.