توزیع کمک های مالی و نقدی به صدها خانواده در سمنگان و فاریاب

پروسه توزیع پول نقد به هزینه ۱۱ میلیون افغانی به همکاری مالی دفتر ملل متحد به ۷۴۸ خانواده آسیب پذیر و بیجا شده در سمنگان آغاز شد.
در همین حال پیش از ۴۵ میلیون افغانی طی شش ماه برای ۱۱۰۰ فامیل در نواحی ده گانه شهر میمنه و قسمتی از ولسوالی پشتونکوت از طرف USAID به ۸۰۸ فامیل بیجا شده داخلی و ۳۴۷ خانواده بی بضاعت توزیع گردید.