کار اعمار دو پروژه انکشافی به هزینه شش میلیون افغانی

در میدان وردگ آغاز شد.
کار اعمار دو کار ریز به منظور آبیاری زمین های زراعتی به هزینه شش میلیون چهار لک و هشتاد دو هزار افغانی در ولسوالی های سیدآباد و جغتو ولایت میدان وردگ از سوی پروگرام ملی انسجام محلی وزارت احیا و انکشاف دهات، آغاز شد.