رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی طی دیدار با عبدالطیف مراد والی کاپیسا وضعیت عمومی آن ولایت را مورد ارزیابی قرار داد.

در این دیدار والی کاپیسا در مورد تقویت حکومتداری و دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت روشنی انداخته پیشنهادات مردم کاپیسا را مبنی بر تامین امنیت مطمئن، مبارزه با فساد اداری و راه اندازی برنامه های زیربنایی و اقتصادی با رئیس اداره شریک نمود.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی فعالیت های صورت گرفته درین ولایت را مؤثر خواند. وی همچنان گفت که در هماهنگی با ادارات مختلف در نظر است تا در این ولایت کارهای سودمند انجام شود.
کټوازی از والی کاپیسا خواست تا اداره محلی با در نظر داشت خواست و نیازمندی های مردم، خدمات را عرضه نموده و از فعالیت های ادارات سکتوری نظارت دوامدار نماید.