رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی بدخشان دیدار نمود

در این دیدار محمد زکریا سودا والی بدخشان در رابطه به وضعیت امنیتی، اجتماعی و انکشافی آن ولا به رئیس اداره معلومات داده و همچنین خواست های اداره ولایتی و باشنده گان را در عرصه های جلوگیری از قاچاق معادن، احیای راه های مواصلاتی، توجه به خدمات صحی و تامین امنیت ولسوالی ها با آقای کټوازی در میان گذاشت.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات والی بدخشان، ضمن تشکری از پیشبرد روند حکومتداری مسوولان اداره ولایتی بدخشان، گفت که مردم بدخشان در کنار سایر هموطنان خویش، در هر گوشه و کنار از سرزمین شان حراست نموده و از بدخشان بعنوان مهد وحدت ملی یاد نمود.
آقای کټوازی به والی بدخشان اطمینان داد که برای رفاه و بهبود وضعیت آن ولایت گام های ارزنده و منسجم برداشته خواهد شد.