شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با محمد یعقوب حیدری والی کابل دیدار نمود.

در این دیدار ضمن اینکه از ولایت کابل به عنوان مرکز اقتصادی و فرهنگی افغانستان یاد شد، دو طرف در مورد عرضۀ خدمات به شهروندان پایتخت، بررسی ولسوالی های چهارده گانه این ولایت، تشریک مساعی به هدف انسجام امور میان ادارات مختلف سکتوری، تطبیق پلان های انکشافی در ولسوالی ها و حکومتداری خوب بحث و تبادل نظر نمودند.