به هزینه نزدیک به شش میلیون افغانی کار اعمار یک تالار جلسات در شهر جلال آباد تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این تالار از سوی اداره یو این هبیتات در چهار بسوه زمین به هزینه پنج میلیون و هفت صد هزار افغانی ساخته شده که سه صد خانواده برای تدویر برنامه‌های و پروگرام‌های دیگر از آن استفاده خواهد نمود.