تعمیر مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی پنجشیر به بهره برداری سپرده شد

ساختمان جدید نخستین مرکز آموزش های فنی و حرفوی پنجشیر با حضور محترم بشیر احمد ته ینج وزیر کار امور اجتماعی، انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر و روسای دوایر دولتی به بهره برداری سپرده شد.
این ساختمان در ساحه ششصد متر مربع زمین در یک طبقه بگونه پخته به هزینه بیشتر از هفت میلیون افغانی از بودجه انکشافی ولایتی ساخته شده است.