در نظام مردم محور، صدای مردم رسا است.

محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی با تعدادی از بزرگان و جوانان ولسوالی سیغان ولایت بامیان ملاقات و مشکلات آنان را استماع نمود.
آقای جوادی، اطمینان داد مشکلات آنان، از مجراهای قانونی پیگیری خواهد شد.
محمد سرور جوادی تاکید کرد که یکی از مزایای، نظام مردم محور این است که همه اقشار مردم می توانند حرف شان را با بالاترین سطوح حکومت برسانند و مطالبات شان را آزادانه مطرح کنند، در نظام متکی بر رای مردم مجراهای متعدد برای طرح مطالبات وجود دارد و صدای مردم رسا و پر قدرت است.