ما بسوی حکومتداری مردم محور در حرکتیم

الهاگ حسن مسئول اجرائیوی undp و ناظر حکومتداری در یوناما عصر امروز پیرامون وضعیت حکومتداری در محلات، تاثیرات گسترش جنگ بر حکومتداری و چشم انداز صلح و تاثیرات آن بر وضعیت حکومتداری با محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره گفتگو نمود.
درین گفتگو معین اداره ضمن تشریح اقدامات جدید حکومت برای بهبود حکومتداری در محلات چشم انداز روشنی را برای حکومتداری در پرتو پالیسی ها و سیاستهای جدید توصیف نمود، وی تصریح کرد شیوه حکومتداری کاملا متحول شده و اکنون بسوی اداره مردم وخدمت محور در حرکتیم.