جلسه اداری تدویر یافت!

جلسه اداری تحت ریاست سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی قبل از ظهر امروز تدویر یافت.
در این جلسه ضمن ارزیابی اجراآت جلسه قبلی پیرامون حل مشکلات تنزیل بست ریاست های منابع بشری ولایات، چگونگی حل مشکلات ریاست عواید، محاسبه امور اداری و دیگر موضوعات میان اشتراک کننده گان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی به رؤسای مربوطه هدایت داد تا تمامی اسناد و پیشنهادات که نیاز به احکام مقام عالی ریاست جمهوری دارند، را در هماهنگی با ریاست دفتر اجراآت نمایند.
وی همچنان بر هماهنگی میان بخش‌های مالی، تدارکات و خدمات تاکید نمود تا موارد یاد به صورت سیستماتیک انجام شوند.
در جلسه معین مالی و اداری از ریاست منابع بشری خواست تا طرح تشکیل سال ۱۴۰۰ را طی جلسه که رهبری اداره نیز حضور داشته باشد، تهیه و ارائه نماید.