برنامه آموزشی طرز العمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تدویر یافت!

در این برنامه آموزشی طرز العمل جدید معرفی گردیده و کار شیوه جدید ارزیابی اجراآت کارمندان خدمات ملکی به منظور آشناسازی کارمندان به فورمه جات که ضمیمه طرز العمل جدید به مدت سه روز برای ۱۰۰ تن از کارمندان مرکزی طرح و دیزاین گردیده بود با حضور داشت احسان الله «مرادی» رئیس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره موفقانه به پایان رسید.
درین برنامه احسان الله « مرادی» بر اهمیت و ارزش برنامه فوق جهت بهبود و ارتقای سطح مسؤلیت پذیری و پاسخگویی کارمندان در امورات کاری پرداخته و این طرز العمل را یک اسناد مهم در راستای تنظیم امور مربوط به ارزیابی اجراات کارمندان خواند.