شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی با جنرال احمدگل رسولی والی زابل دیدار کرد

در این دیدار هر دو جانب در مورد حساب ده‌بودن نهادهای دولتی و شوراهای محلی به مردم در سطح ولایات، مکلفیت‌های والیان در بخش‌های امور اجتماعی، اقتصادی، تعلیم و تربیه، مبارزه ادارات ولایتی با انواع فساد و ترویج اصل شفافیت و حساب دهی در سطح محلات بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت؛ والیان مکلف اند تا با انواع فساد اداری مبارزه نموده زمینه شفافیت و عرضه خدمات بهتر به مردم را فراهم نمایند.
اقای کټوازی تاکید نمود که مسوولیت ادارات محلی اینست تا اصول شایسته سالاری، لیاقت، دانش مسلکی و حس خدمتگذاری را سنگ بنای حکومتداری محلی‌سازند.