شميم خان کټوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی دایکندی ديدار کرد

در این دیدار محمد ضياء همدرد والی دایکندی ضمن ارائه معلومات در رابطه به فعالیت‌ها و دستاوردهای اداره ولایتی، مشکلات و چالش های اداره ولایتی و ساکنین آن ولایت را با رئیس اداره در میان گذاشت.
شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گفت؛ ادارات باید منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم نقش شان را در راستای تحکیم ثبات در سطح محلات ایفا نمایند.
آقا کتوازی به والی دایکندی هدایت سپرد تا با تطبیق برنامه‌های مدیریتی درست، زمینه ایجاد حکومتداری خوب را ممکن سازد.