آموزش‌های فنی آغاز خودکفایی است!

دوصدو هشتاد تن از طبقه ذکور و اناث از یک دوره آموزشی هشت ماه از رشته‌های کمپیوتر، نلدوانی ,نجاری , پروسس سبزیجات,ترمیم مبایل و پرده دوزی که از سوی موسسه مرسیکوپس دراین ولایت راه اندازی گردیده بود، فارغ شدند.
دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان در این مراسم به جوانان گفت: از فرصت‌های پیش آمده و تجارب آموزشی شان استفاده موثر نمایند وبه خودکفایی خود بیشتر تلاش کنند.
در پایان این مراسم برای فارغان ابزار کار توزیع شد.