افتتاح کنسرسیوم برای تطبیق فرمان ۱۰۸ مقام عالی ریاست جمهوری در ولایت هرات

این کنسرسیوم که بر اساس فرمان ۱۰۸ جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به منظور تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت اعمار مساکن مستحکم، برای عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی، خانوادهای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و خانواده های شهدای علمای کرام دین تشکیل گردیده بود، طی جلسه‌ی با حضور داشت وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، معاون مقام ولایت هرات و روسای و نماینده گان ادارات دولتی افتتاح گردید.
به گفته مسئولان، پس از شناسایی خانواده ها از سوی کنسرسیوم ایجاد شده قرار است تا از ۶۲۰۰ جریب زمین در شهرک سعادت در فاز نخست دو هزار جریب زمین آن، با کمکهای نهادهای کمک کننده بین المللی ساخته شود و برای مستحقین توزیع شود.