کار اعمار یک پرورشگاه در لوگر ۹۰ درصد به پیش رفته

این پرورشگاه دارای تعمیر تدریسی، لیلیه، اتاق‌های محافظین، دیوار احاطوی و سایر ملحقات دیگر را دارا می‌باشد که به هزینه ۶۵ میلیون افغانی، در دو جریب زمین به طور پخته و اساسی اعمار می‌گردد.