گامی به سوی توسعه پایدار!

پروگرام اشتغال زایی به هزینه ۳۳۴ میلیون افغانی در شهر اسعداباد با حظور محمداقبال سعید والی کنر آغاز شد، والی کنر این اقدام را گامی به سوی انکشاف و توسعه خواند.
پروگرام یاد شده از طریق ۵۰ شوراها، در چهار نواحی شهر اسعدآباد پیش برده می‌شود، این اقدام هزران فرصت کاری را به مردم فراهم نموده است.