کار ساخت لیسه نسوان شهید عظیم الله خان در ولایت قندهار به پایه اکمال رسید

تعمیر مکتب متذکره به هزینه یک صدو هشتاد هزار دالر امریکایی، در مدت هشت ماه از سوی اداره کمک کننده UNHCR به همکاری اداره ولایتی اعمار گردیده است که رسماً از سوی فیصل شيرزی معاون ولايت و شماری از مسوولان به بهره برداری سپرده شد.
لازم به ذکر است که این تعمیر هشت اتاق درسی، میز، چوکی و ساير ملحقات ضروری دیگر را دارا می‌باشد.