دیدار رییس انستیتوت صلح آمریکا با محمد سرور جوادی

محترم احسان ضیاء رییس انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان و مسئولین نهاد قاره، پیش از ظهر امروز با معین پالیسی و مسلکی ارگان‌های محل دیدار و پیرامون اجرای پروگرام گفتمان ملی صلح و ایجاد گروپ های اعمار صلح در ولسوالی‌ها گفتگو نمودند.
درین دیدار محترم احسان ضیاء و مسیولین نهاد قاره از تطبیق برنامه در هشت ولسوالی و جریان فعالیت در ۲۴ ولسوالی دیگر در مرحله اول گزارش دادند و آموخته های شان را از موثریت برنامه در همگانی ساختن گفتمان صلح و نهادینه شدن صلح فکری و فرهنگی با محمد سرور جوادی در میان گذاشتند.
متقابلا معین پالیسی و مسلکی اداره ضمن تقدیر از این اقدام و اعلام آمادگی اداره در حمایت از آن تاکید کرد صلح گفتمان ضروری و همیشگی ما است که باید از محدوده سیاسی و نظامی محدود به زمان خاص به حوزه فکری و فرهنگی گسترش یابد، همگرایی، همدیگر پذیری و رسیدن به درک مشترک از منافع ملی، حس مشترک و درد مشترک نیاز ملت شدن است و این مفهوم صلح فکری است.