جلسه اداری تحت ریاست سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر یافت

در این جلسه که رؤسای بخش‌های مختلف اداره حضور داشتند، طبق اجندا در مورد موضوعات پروسه استخدام معاونین ولسوالی‌ها، پیشنهاد در مورد ایجاد دیپارتمنت حکومتداری محلی در انستیتوت خدمات ملی، پلانهای تدارکاتی و پروژه‌های داخل اداره برای سال مالی ۱۴۰۰، حل مشکلات تشکیلاتی ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی در سطح مرکز و ولایات و همچنان روی حل دیگر موضوعات میان اشتراک کننده گان جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه ایمل صالحزی رئیس عمومی منابع بشری اداره در مورد تدوین طرح دیپارتمنت حکومتداری محلی به جلسه معلومات داد و گفت؛ در صورت لزوم دید رهبری اداره ایحاد این دیپارتمنت میتواند در قسمت تدریس آموزش‌های اکادمیک برای کارمندان ادارات محلی ممد واقع شود.
در این جلسه معین مالی و اداری به ریاست های مربوطه هدایات داد تا در مورد ارتقاء ظرفیت کارمندان شاروالیها و دیگر بخش‌ها کار و فعالیت جدی صورت گیرد.
در جلسه روی موارد ديگر هم بحث صورت گرفته و تصامیم لازم در مورد اتخاذ گردید.