شاروالی جلال آباد سال مالی گذشته ۳۱۰ میلیون افغانی عواید داشته

انجنیر اباسین بهیر شاروال جلال آّباد در حضور داشت شماری از متنفذین قومی، وکلای گذر، فعالان مدنی، رسانه ها و کارمندان شاروالی در مورد دست آوردها، فعالیت ها و مشکلات معلومات ارایه نموده، گفت:
سال گذشته ما پیش بینی ۴۷۷ میلیون عواید را داشتیم، ولی به دلیل شرایط سخت کرونایی با ۱۲۷ میلیون کسر ۳۱۰ میلیون افغانی به دست آمده است.
وی همچنان در مورد معاشات، مصارف و امور تنظیفات به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرده از مردم خواست که تا از پروسه دسترخوان ملی نظارت نمایند تا حق به حقدار برسد.