از هفته تصویب قانون اساسی کشور بزرگداشت بعمل آمد

اداره مستقل ارگان‌های محلی در هماهنگی با کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از هفته تصویب قانون اساسی تجلیل بعمل آورد.
در این مراسم محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، سمیع الدین حقمل رییس عمومی دفتر، نرگس مهمد حسن‌زی رییس اطلاعات و آگاهی عامه، رؤسا، نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و شماری از کارمندان اداره اشتراک ورزیده بودند.
ابتدأ نرگس مومند حسن‌زی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ضمن خوش امدید گویی به اشتراک کننده‌گان، با اشاره به روند تصویب قانون اساسی نافذه کشور، در مورد اهمیت این قانون صحبت نموده خاطر نشان کرد که نگاه قانوانین در برابر همه اتباع کشور نگاه یک سان و برابر است.
متعاقبا محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره، ضمن یاداوری از کاستی‌ها در قسمت تطبیق احکام قانون اساسی در برخی موارد، قانون اساسی را از میراث‌های بزرگ شخصیت‌های خواند که بخاطر تدوین و تصویب آن تلاش نموده، که به باور وی به واسطه آن جامعه نظام‌مند گردیده و زمینه را برای حاکمیت قانون فراهم می‌کند. آقای جوادی؛ همچنان در مورد قوانین وضعی صحبت نموده و گفت که در قوانین وضعی انعطاف وجود دارد و به تناسب زمان و شرایط قابل تطبیق می‌باشند.
وی همچنان یادآور گردید که در قوانین گذشته نگاه ستراتیژیک و نظام‌مند برای حاکمیت قانون وجود نداشت و اما با تصویب قانون جدید اساسی کشور، فلسفه اصلی قانون اساسی و دیدگاه‌های شهروندان در آن مطرح شده است.
وی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست تا در قسمت اگاهی‌دهی و تشریح ارزش‌های قانون اساسی برنامه‌های آگاهی‌دهی را در سطح محلات تدویر نموده، تعهد سپرد که اداره مستقل ارگان‌های محلی به عنوان انسجام دهنده امور محلات در قسمت تدویر این برنامه‌ها همکار خواهند بود.
در این برنامه سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی، لطف الله رحیمی نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، عصمت الله قویاش مشاور حقوقی اداره مستقل ارگان‌های محلی و سایرین در مورد اهمیت قانون اساسی صحبت نموده، فعالیت‌های جنبش‌های قانون خواهی و اساسی گرایی را مورد ستایش قرار داده، از قانون اساسی به عنوان اصول اساسی، ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تضمین کننده حقوق شهروندان یاد کردند.