گام‌ بلند در راستای مدرنیز‌ه‌سازی سیستم اجرایی ادارات؛

برنامه‌ باشکوه از بهر افتتاح الکترونیکی‌سازی سیستم ریاست انسجام و ارتباط باولایات، در تالار اداره مستقل ارگان‌های محلی دایر گردید.
عبدالصمد مقصودی رییس سیستم‌سازی الکترونیکی در گشایش این برنامه گفت: بحث حکومتداری الکترونیکی در واقع بحث ارتباط با شهروندان است که شفافیت، سرعت عمل و گذار از یک سیستم کهنه به سیستم جدید را فراهم می‌سازد.
افزون بر آن، بانو یلدا رویان رییس انسجام و ارتباط ولایات در این برنامه از ارزشمندی این سیستم در ادارات دولتی سخن‌زده و این سیستم را گامی سودمند در راستای تقویت حکومتداری الکترونیکی خواند.
گفته می‌شود؛ این سیستم در ریاست‌های مرکزی و محلی اداره مستقل ارگان‌های محلی ایجاد خواهند شد.