برای ۱۰۰ فامیل بیجاه شده داخلی در ولایت فراه مساعدت نقدی صورت گرفت.

در این برنامه ستر جنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فراه، شماری از مسوولین دولتی و مسوولان دفترIOM حضور داشتند.
این کمک‌ها شامل ۱۵۳۵۰ افغانی پول نقد و مواد گرم کننده اطفال می‌باشد که از طرف دفتر IOM وبه همکاری ریاست مهاجرین و عودت کنندگان توزیع گردید.