کار کانال شمشبور در ولایت ننکرها به هزینه سی و پنج میلیون افغانی به پایه اکمال رسید.

این کانال در ولسوالی سره رود (سرخ رود) از سوی اداره تنظیم آب به منظور جلوگیری از ضایعات آب و آبیاری زمین‌های زراعتی به هزینه ۳۵،۴ میلیون افغانی در مدت یک سال ساخته شده است.
کانال متذکره شصت متر سربند دارد که از آن ۱۵۰۴ هکتار زمین زراعتی آبیاری و در حدود ۲۱۹۸۰ خانواده مستفید خواهند شد.