کانال ایوبی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد

این کانال در منطقه غلنگ ولسوالی موسی خیل خوست، در چهارچوب ریاست زراعت و مالداری از سوی موسسه ټېلو به هزینه دونیم میلیون افغانی اعمار شده که از آن ۱۱۶ جریب زمین آبیاری و در حدود ۲۳۴ خانواده مستفید خواهد شد.