نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.

به منظور انطباق برنامه‌ها با چارچوب انکشاف استراتیژیک، تزئید ظرفیت تشکیلاتی، افزایش عواید، مدیریت موثر بودجه، بهره برداری بهینه از برنامه‌ها، حصول اطمینان از پایداری نتایج برنامه‌های حمایوی و تقویت مشارکت و اعتماد عامه نسبت به شاروالی ها ، بحث تخنیکی با شاروالان و مسوولین ارشد شاروالی های کندهار، جلال آباد، خوست، مزارشریف و هرات در معینیت شاروالی ها اداره ارگان‌های محلی، راه اندازی شد.

قرار است پس از این نشست های منظم بررسی و ترسیم نقشه راه جهت بهبود اجراات در خصوص موارد صدرالذکر با شاروالی ها راه اندازی گردد.