دیدار رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی با بزرگان ولسوالی زیروک پکتیکا

در این دیدار بزرگان ولسوالی زیروک با طرح برخی از مشکلات باشنده‌گان مناطق مربوطه، بر حمایت و همکاری با حکومت و تلاش در جهت تحکیم وحدت ملی در کشور تعهد نمودند. انان خاطر نشان کردند که با اداره ولایتی در همه بخش‌ها همکار خواهند بود و زمینه را برای تطبیق پروگرام‌های مؤثر فراهم خواهند کرد.
شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی از احساس نیک بزرگان در قسمت همکاری با اداره ولایتی از انان تشکری کرد. آقای کټوازی با تاکید بر اهمیت وحدت ملی میان اقوام افغانستان، تامین صلح و ثبات و بهبود وضعیت اقتصادي و معیشتی مردم را به عنوان اولویت‌های اساسی حکومت یاد کرد.
وی همچنان به بزرگان ولسوالی زیروک اطمینان داد که بر اساس انکشاف متوازن، به خواست‌ها و پیشنهادات شان رسیده گی خواهد شد.
در این ملاقات بزرگان از حکومت مبنی بر تامین صلح و ثبات و توجه به بهبود وضعیت زنده گی مردم و ارائه خدمات عامه در سراسر کشور استقبال نموده بر حمایت همه جانبه مردم از دولت تاکید نمودند.