الحاج محمد هاشم رئیس، بحیث والی جدید ولایت جوزجان تعیین گردید.

الحاج محمد هاشم رئیس فرزند محمد عظیم، بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ مقام عالی ریاست جمهوری، به عوض محترم لطف الله عزیزی بحیث والی جدید ولایت جوزجان تقرر حاصل نمود.