به هزینه ۴۳ میلیون افغانی ۸۰ سردخانه پیاز و کچالو در کنر به بهره سپرده شدند

این سردخانه‌ها با مشارکت ده‌درصدی دهقانان در مرکز و ولسوالی‌های کنر ساخته شده اند که هر سرد خانه ظرفیت ذخیره هجده تن را دارا می‌باشد.
محمد اقبال سعید والی کنر تقویت سکتور زراعت را در قسمت خودکفایی شهروندان مهم خوانده و اطمینان داد که بخاطر تقویت محصولات زراعتی ان ولایت و رشد اقتصادی دهقانان پرگرام‌های مفید را عملی خواهد کرد.